سیتولوژی

انجام تست پاپ اسمیر به چهار روش Thin Prep – Liquid Base – E-prep و Conventional زیر نظر متخصص پاتولوژی Next Generation Sequencing (NGS) در این بخش با استفاده از دستگاه‌های نسل جدید توالی یابی، تست غیر تهاجمی تشخیص آنیوپلوییدی ها انجام می گیرد. همچنین آزمایش اگزوم و پنل های اختصاصی بیماریهای ژنتیکی با این تکنولوژی قابل انجام می باشد