آزمایش هموسیستئین

 زایش آن سبب ازدیاد استعداد تشکیل لخته در سیستم عروق قلبی – مغزی شده
شب قبل از آزمایش از خوردن هر نوع گوشت خودداری کنید.