پذیرش و نمونه گیری

 این بخش آزمایشگاه از ساعت 7 الی 19 آمار خدمت رسانی در امر پذیرش، جوابدهی، نمونه گیری به مراجعه کنندگان محترم می باشد.