Fe و TIBC

 شب قبل از آزمایش نباید غذای غنی از آهن مثل گوشت قرمز مصرف نماید.