آزمایش تستوسترون

 بهتر است نمونه صبح گرفته شود به دلیل آنکه سطح آن در صبح از بالاتر از ساعت های دیگر است.
آزمایش آندروستندیون
برای تشخیص سندرم های ایجاد صفات مردانه در زنان مورد استفاده قرار می گیرد.
آزمایش یک هفته قبل و یا بعد از خونریزی های ماهیانه باید انجام شود.
از آنجائیکه بالاترین زمان تولید این هورمون در 7 صبح است بنابراین نمونه گیری باید قبل از ساعت 8 صبح انجام شود.
آزمایش Anti-LKM Ab.
برای تشخیص التهاب کبد ناشی از بیماریهای خود ایمنی استفاده می شود.
نمونه بهتر است در صبح انجام شو