آزمایش های مدفوع

آزمايش هاى مدفوع

 

 

1.بايد براى مدت 7 تا 10 روز پيش از انجام اين آزمايش از درمان با روغن كرچك يا روغن هاى معدنى، بيسموت، منيزيوم، تركيبات ضد اسهال، تنقيه با باريوم و مصرف آنتى بیوتیک ها خوددارى شود.

 

2. ظرف پلاستيكى قهوه اى رنگ بزرگ حاوى مايع نگهدارنده را در حاليكه داراى برچسب مشخصات مى باشد از نمونه

 

گیری تحويل گرفته و با خود به منزل ببريد. نمونه مدفوع را فقط در ظرف مخصوص آزمايشگاه جمع آوری نمائيد.

 

3.اگر بيمار بسترى است، نمونه را در يك ظرف خشك جم عآورى نموده و سپس با استفاده از چوب مخصوص (آپسلانك)، نمونهرا به ظرف برچسب دار منتقل نمائيد.

 

4. قبل از اجابت مزاج، كف توالت بايد كاملا شسته و عارى از مواد شوينده و پا ك كننده گردد.

 

5. صبح مقدار كمى مدفوع را با استفاده از قاشقك درب ظرف به داخل ظرف پلاستيكى ريخته و سپس درب ظرف را ببنديد.

 

6.در طول مدت نمونه گيرى ظرف حاوى مدفوع را در محل خنك نگهداريد.

 

7.جهت جلوگيرى از انتشار عفونت از آلوده نمودن سطوح خارجى ظرف و يا شستن آن با آب خوددارى نمائيد.

 

8.نمونه مدفوع نبايد با ادرار يا آب آلوده شود زيرا ادرار میتواند برخى از انگل هاى فعال را از بين ببرد.

 

9.بيماران بايد نمونه جمع آوری شده را خصوصاً در موارد مشكوك به اسهال خونى بلافاصله به آزمايشگاه ارسال كنند.

 

10.در صورت مشاهده كرم و يا هر مورد مشكوك در مدفوع به آزمايشگاه اطلاع دهيد.

 

11.توجه نماييد كه نام و نام خانوادگى و اطلاعات پذيرش روى ظرف درج شده باشد در غير اين صورت مسئولين پذيرش و نمونه بردارى را مطلع سازيد.

 

12. ظرف نمونه را در جاى مخصوص جمع آوری نمونه هاى مدفوع كه توسط آزمايشگاه تعيين شده است، قرار دهيد.

 

13.چنانچه نمونه در خارج از آزمايشگاه تهيه شده است، ظرف را پس از جمع آوری نمونه در يخچال يا در مكان خنك و در سايه قرار داده و همان روز به آزمايشگاه تحويل نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطفاً براى دست يابى به نتايج صحيح و دقيق، به نكات ذيل توجه ويژه نماييد،

 

 

.نتايج به خاطر عدم رعايت شرايط مى تواند منجر به ناديده گرفته شدن مسايل مهم پزشكى گردد.

 

.در تمامى مراحل پرسنل آزمايشگاه آماده پاسخگويى و راهنمايى به سوالات شما مى باشند.

 

.ملاحظات بهداشتى: چون هر نمونه مدفوع منبع مهمى جهت انتقال باكترى، ويروس و انگل محسوب می شود، لذا بايد به رعايتنكات بهداشتى در هنگام جمع آوری و انتقال نمونه توجه ويژه شود.