آزمایش گاسترین

 برای تشخیص زخمهای معده ناشی از سندرم زولینگر- الیسون مورد استفاده قرار می گیرد.
24 ساعت قبل از انجام آزمایش نباید الکل مصرف شود.