هماتولوژی و انعقاد

انجام کلیه آزمایشات مربوط به سلول های خونی شامل شمارش سلول ها پلاکت ها، تست های تخصصی خون شناسی و همچنین تست های روتین و تخصصی سیستم انعقاد خون، هموستاز، اندازه گیری فاکتورهای انعقادی بااستفاده از تجهیزات مدرن و در کوتاهترین زمان ممکن انجام می گردد.