آمادگی قبل از آزمایش تحمل لاکتوز

 برای ارزیابی افرادیکه قادر به هضم شیر نمی باشند مورد استفاده قرار می گیرد.
بیمار هیچگونه فعالیت بدنی در 8 ساعت گذشته نباید داشته باشد.
عدم کشیدن سیگار در 8 ساعت قبل اجباری است.