مولکولی

تشخیص مولکولی و تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیکی و تشخیص عوامل ویروسی و عفونی با استفتده از روش های متفاوت (PCR، سکانس، Reverse dot blot،َ RFLP، ARMS و ....) با به کار گیری از مجرب ترین پرسنل و به دو صورت کمی Real Time و کیفی انجام می پذیرد.