آزمایش تست تحریک هورمون رشد

 بیمار باید حداقل 8 ساعت ناشتا باشد و صبح قبل از ساعت 10 صبح انجام شود.