آزمایش کلسترول

 یک هفته قبل از انجام تست رژیم غذایی معمولی داشته باشید و هیچ گونه منع مصرف چربی نداشته باشید (با مشورت پزشک)
24 ساعت قبل از انجام تست از مصرف الکل خودداری کنید.