ایمونولوژِی

انجام کلیه تست های مربوط به سیستم بدن و بررسی بیماری های خود ایمنی به روش IF، تست های تخصصی روماتولوژی و بیماری های گورش، انجام تست UBT با استفاده از ایزوتوب کرین 14 مناسب برای خانم های باردار و کودکان، انجام تست های تشخیصی HLA انجام کلیه تست های الکتروفورزی به روش کاپیلاری و اندازه گیری سطح داروها به روش HPLC در این بخش صورت می گیرد.