CPK آزمایش

 برای تشخیص سکته های قلبی، بیماریهای عصبی و عضلانی مورد استفاده قرار می گیرد.
حداقل تا 1 هفته قبل از انجام تست هیچ گونه تزریق داخل عضلانی نداشته باشد.