آزمایشگاه مایع منی بعداز بستن لوله ها در مردان

 انجام آزمایش منی در این افراد مانند آزمایش معمولی منی است با این تفاوت كه :

این آزمایش باید حداقل دو ماه پس از بستن لوله انجام شود .

در طی 24 ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیكی صورت پذیری یا مایع منی به هر علت دفع شود.

در صورتی كه نمونه در خارج آزمایشگاه تهیه شده است باید هر چه سریع تر به آزمایشگاه منتقل شود .

توجه :

نمونه مایع منی كه از زمان جمع آوری آن بیش از نیم تا یك ساعت گذشته باشد ، فاقد ارزش تشخیصی است .