پاتولوژِی

انجام کلیه آزمایشات مربوط به تشخیص نوع بافت انجام IHC تشخیص بدخیمی، انجام تست های پاتولوژی پوست در اسرع وقت و کمترین زمان زیر نظر اساتید دانشگاه و گروه پزشکان پاتولوژیست و ...