آزمایش آلدوسترون

 بعنوان یکی از تست های شناسایی علت ایجاد فشار خون و یا کاهش پتاسیم خون استفاده می شود.
احتیاجی به ناشتا بودن بیمار ندارد.
آزمایش باید دو هفته بعد از وجود هیچ محدودیت در رژیم غذایی (ولی محدودیت در مصرف نمک ، معادل 3گرم نمک روزانه) انجام شود.
بیمار قبل از انجام آزمایش حداقل 2 ساعت در وضعیت نشسته باشد.
آزمایش دو هفته پس از قطع داروهای ضد فشار خون، مدرها، قرص های ضد بارداری و کورتون ها باید انجام شود.