خدمات

راهنمای جوابدهی آنلاین

1397/9/2012:23

شما میتوانید با مراجعه به بخش جوابدهی آنلاین جواب کامل شده آزمایشات خود را مشاهده و در صورت لزوم آن را چاپ نمایید.

 

 کد کاربری:کدپذیرش مثال071567(07 ماه پذیرش و 1567 کد پذیرش)

 رمز عبور:شماره تلفن همراهی که هنگام پذیرش به آزمایشگاه داده اید.