خدمات

کنترل کیفی

1397/9/2116:47

هدف ار ایجاد بخش کنترل کیفی در آزمایشگاه، تشخیص، کاهش و تصحیح نقایص احتمالی در فرایند های داخلی آزمایشگاه پیش ازتایید جواب آزمایش می باشد. این بخش جهت بهبود کیفیت و اطمینان از نتایج گزارش شده توسط آزمایشگاه راه اندازی گردیده است.