(OGTT)شرایط بیمار برای انجام آزمایش تحمل گلوکز

 بیمار باید درصورت امکان داروهایی که ممکن است برتحمل گلوکز اثرگذار باشند را قطع نماید (بامشورت پزشک).
آزمایش باید بعد از سه روز بدون هیچ محدودیت در رژیم غذایی (حداقل 150 گرم کربوهیدرات روزانه ) و فعالیت بدنی باید انجام شود.
آزمایش بعد از 14-8 ساعت ناشتایی برروی بیماران سرپایی قابل انجام است. بیمار درفواصل نمونه برداری ها باید در وضعیت نشسته قرار گرفته و از کشیدن سیگار خودداری نماید.
آزمایش تحمل گلوکز را نباید برروی بیماران بستری در بیمارستان ، بیماران غیرفعال و نیز بیماران با بیماری حاد انجام داد.
آزمایش ساعت 9-7صبح شروع شده و بعد از گرفتن نمونه ناشتا هر 60دقیقه تا 3 ساعت پس از میل نمودن محلول قندی ، آزمایش تکرار میگردد.